Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich

LOGOPEDA

 


Plan Pracy Logopedy Szkolnego

1.  Zadania logopedy

• Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
• stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
• czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
• zapobieganie dysharmonii rozwojowych
• stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
• prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.

- ćwiczeń ortofonicznych
- słuchowych
- rytmicznych
- usprawniające narządy mowy
- artykulacji
- dykcji
• współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów
• pedagogizacja rodziców- prelekcje,  wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka

I.  Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)
o przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy dzieci
o zdiagnozowanie logopedyczne
o udostępnienie wyników badań zainteresowanym

II. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)
- objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci

- ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy

- prowadzenie zajęć  logoterapii  ( w małych zespołach bądź indywidualnie)
- rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i  umiejętności wypowiadania się
-  wyrównywanie opóźnień mowy
- korygowanie wad wymowy
 - stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
- usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
 - udzielanie porad i wskazówek
 

DIAGNOSTYKA
Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację. Badanie dziecka z zaburzoną mową powinno zawierać uwagi oparte na:
-obserwacji, spostrzeżeniach rodziców i nauczycieli
-rozmowie przeprowadzonej z dzieckiem i obserwacji mowy spontanicznej pod kątem uchwycenia typowych objawów zaburzeń
- funkcjonowanie słuchu fonematycznego, m.in. błędy w mowie i piśmie
-  zahamowanie i blokady emocjonalne u dzieci z zaburzoną mową
-  zaburzenia sfery motorycznej, np. niezborność ruchowa, mała precyzja ruchowa.
Badanie uzupełniające dotyczy:
-budowy i funkcjonowania narządów mowy oraz słuchu
-dodatkowych badań ortodontycznych, psychologicznych lub neurologicznych


       TERAPIA

Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.
Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:
- usuwanie zaburzeń mowy
- nauczanie mowy, która się nie wykształciła
- wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
- likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy
Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.
Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:
a) ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy(języka, warg, podniebienia, żuchwy)
b) ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
c) ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia
d) ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem) i słuchową
e) ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej
f) ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami

                                                                                                    Edyta Stelmach


Artykuły