Zespół Szkół Nr 2

Wyszukiwarka

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

ul. Wiejska 1

Tel: 074 872-47-00

STYPENDIUM WÓJTA GMINY NOWA RUDA

Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje,

że do 15 września 2018 roku należy składać wnioski

o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2017/2018 !

Kto i gdzie może złożyć wniosek o przyznanie stypendium? Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 4. Osobami uprawnionymi do ich złożenia są rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz dyrektorzy szkół. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.

Komu przysługuje stypendium? Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i klas gimnazjalnych zamieszkałym na terenie Gminy Nowa Ruda. Zatem mogą się o nie ubiegać tylko mieszkańcy Gminy Nowa Ruda uczęszczający do ww. typów szkół.

Za co przyznawane jest stypendium? Stypendium jest przyznawane uczniom w dwóch kategoriach:

  1. za wybitne wyniki w nauce;

  2. za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

Stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 5,10 z obowiązujących zajęć edukacyjnych.

  2. są finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty i inne instytucje co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen, o której mowa w pkt 1.

Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne mogą być przyznane uczniom spełniającym co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. są laureatami  konkursów w dziedzinach artystycznych lub są zdobywcami w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w zawodach sportowych  na szczeblu rejonowym/wojewódzkim - minimum IV miejsca lub na szczeblu ogólnopolskim - minimum VI miejsca.

  2. są finalistami, bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe  lub artystyczne o charakterze międzynarodowym.

  3. są reprezentantami kadry narodowej.

Kto przydziela stypendium i w jakiej wysokości? Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Nowa Ruda, na podstawie ilości zakwalifikowanych wniosków i wysokości środków finansowych zaplanowanych corocznie w budżecie gminy. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium w danym roku szkolnym.

Wniosek można pobrać  ze strony Gminy Nowa Ruda pod adresem www.gmina.nowaruda.pl  oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda pod adresem www.bip.gmina.nowaruda.pl.

Co należy dołączyć do wniosku? -  kserokopie dokumentów stwierdzających zdobyte osiągnięcia, potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku ubiegania się  o stypendium za wyniki w nauce, mogą to być: kserokopia świadectwa szkolnego z ocenami z poszczególnych przedmiotów lub zaświadczenie wystawione przez szkołę o wysokości osiągniętej średniej  ocen z przedmiotów obowiązkowych .

Dodatkowe informacje udziela Ref. Oświaty i Spraw Społecznych (tel. 74 872 0911, 74 872 0923) oraz dyrektorzy placówek oświatowych.  Podstawę prawną przyznawania stypendium stanowi Uchwała Nr 372/L/18 Rady Gminy Nowa Ruda z dn. 1 sierpnia 2018r. w sprawie określenia zasad przyznawania uczniom Stypendium Wójta Gminy Nowa Ruda.

 

WÓJT GMINY NOWA RUDA

Adrianna Mierzejewska